torsdag 28. januar 2010

Nei til økte egenandeler

For SVs del er det ikke aktuell politikk å gå inn for å øke egenandelene på helsetjenester. SV vil sikre et likeverdig helsetilbud for hele befolkningen, uavhengig av økonomi. For at alle skal ha lik tilgang på behandling og medisiner, er SVs utgangspunkt å arbeide for lavere egenandeler.

I et oppslag i NRK meldes det om at regjeringa vurderer å gå inn for en økning av egenandelene på helsetjenester som kompensasjon for løftet om ingen skatteøkninger. Det har fått Landslaget for offentlige pensjonister ved Kjetil Helland til å reagere. Han peker på at en øking i egenandelene vil ramme de svakeste i samfunnet. Det er SV helt enig i. Det er de med de laveste inntektene som er storforbrukere av helsetjenester, ofte også helsetjenester som ikke dekkes av tak på egenandeler. Men NRK-oppslaget baserer seg på reine spekulasjoner. Arbeidet med budsjett 2011 er så vidt startet, og det foreligger ikke noe foreligger ikke pr dato noe slikt forslag.

Skal vi redusere fattigdommen er det feil vei å gå å øke egenandelene. Når det gjelder skatt vil SV gå inn for omfordeling innenfor eksisterende skattenivå, slik at det gis skatteletter til de med de laveste inntektene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar