fredag 29. januar 2010

Interpellasjon til bystyrets møte 3. februar: Vil ordføreren ha gransking av Ungbo-saken?

Kontrollutvalget i Tønsberg har valgt å utsette spørsmålet om gransking av Ungbo-saken. Jeg hadde regna med at saken kom opp på bystyremøtet til onsdag. For å sikre at det skjer har jeg levert en interpellasjon til lordføreren:


Interpellasjon til bystyrets møte 3. februar

Tønsbergs Blad har den siste tida avslørt at noen av de såkalte Ungboleilighetene knytta til St.Olavsutbygginga ikke ble solgt til ungdommer, men ble solgt til folk som ikke flyttet inn i bygget, men solgte det kort tid etter at leilighetene sto ferdige. Slikt sett kan det se ut som om leilighetene ble brukt til spekulasjon for å tjene penger.

Det var SV som fremmet forslaget om Ungboleiligheter på St. Olav. Formålet var nettopp å bøte på noen av problemene som oppsto i et fritt boligmarked, der mangel på leieleiligheter og enkle leiligheter til rimelig kjøp, gjorde det vanskelig for unge mennesker å kunne etablere seg. Å bygge ungdomsleiligheter var en begrensning som kommunen la på utbygger, men som ble kompensert gjennom et rimelig tomtesalg.

Når forslaget ble vedtatt, regnet vi med at det ble gjennomført. Kommunen hadde en representant i styret i Boligbyggelaget som kunne påse dette.

Tønsbergs Blads reportasjer reiser en rekke spørsmål. Et er om vi ser et tilfelle av at politikere beriket seg gjennom innsideinformasjon. Et annet spørsmål er hvilken rolle kommunens styrerepresentant skal ha når det gjelder å påse at intensjonene fra politiske vedtak blir fulgt opp. Et tredje spørsmål kan være oppføgingsrutiner og tilbakemeldingsrutiner når det gjelder politiske vedtak.

Jeg har bedt om at kommunens kontrollutvalg granser denne saken. I sitt siste møte delte utvalget seg i posisjon/opposisjon og posisjonen vedtok å utsette spølrsmålet om gransking.

Jeg har bedt om innsyn i en del dokumenter som jeg ennå ikke har mottatt. Det later til at det er flere uavklarte forhold når det gjelder hva som virkelig har skjedd. I tillegg mener jeg det trengs en drøfting av de mer prinsipielle sidene av saken.

Hva mener ordføreren om spørsmålet om gransking? Vil han støtte en gransking?

1 kommentar:

  1. Bra Lars! Det undrer meg at ikke ungbosaken ble sendt tilbake til Plan og Finans når intensjonen med boligene falt bort. En annen ting er at det var så kort tid fra leilighetene ble lagt ut til salgs som ungboleiligheter, til gribbene tok for seg av kaka og så sitt snitt til å tjene noen ekstra gryn på kjøpet. Fikk flere anledning til dette eller var det første mann til mølla? Her er det tydelig at den som satt nærmest hadde første rang. Håper at du kan få ordføreren med på granskningen ellers gjør han enda en brøler i.f.t. intensjonen ved salg av eiendom til en rimlig penge. Husk at kulturhuset ble noe helt annet enn det som var intensjonen. Her fikk Hotellet en gratis tomt. En av Tønsbergs beste tomter.
    Berg har noe å bortforklare.

    SvarSlett