fredag 20. november 2009

Ja til biodiesel


Representantskapet i Vestfold SV vedtok uttalelse om biodiesel i går kveld:

Det er ikke til å tro hvor standhaftig Arbeiderpartiet er i sin iver for nedtrapping av avgiftsfritaket på høyinnblanda og rein biodiesel. De sterke reaksjonene fra fagbevegelse, miljøbevegelse, næringsliv og de øvrige politiske partiene burde vært nok til å bøye av. SV har jobba hardt for å videreføre avgiftsfritaket. Samme dag som budsjettet blei lagt fram, åpna SVs finanspolitisk talsperson Inga Marte Thorkildsen for at de rød-grønne partiene fant sammen og trakk forslaget.

Forslaget som AP-ledelsen insisterer på er et slag i ansiktet på biodrivstoffindustrien som er i startgropa her i landet og på transportbedrifter som har investert store beløp for å utnytte rein biodiesel.

Om avgiftsfritaket likevel blir trumfa gjennom er det bra at satsinga på miljøteknologi nylig blei økt med 40 millioner utover de 100 millioner som allerede lå i statsbudsjettet. Om den stimulansen avgiftsfritak på biodiesel ga blir borte, er det spesielt viktig å følge opp og støtte denne grønne industrien.

I dag er oljeselskapene pålagt at en viss andel av drivstoffsalget skal være biodiesel og bioetanol, denne andelen er i dag på 2,5%. Vestfold SV oppfordrer regjeringa til å øke denne pålagte andelen for å vri forbruket bort fra fossile energikilder. Det må også fortsatt være sånn at biodrivstoff fritas for CO2-avgift.

Hensynet til u-land brukes som et argument for å droppe avgiftsfritaket. Selvfølgelig vil ikke SV at matvarer går med eller at regnskog ryddes for å produsere biodrivstoff til den rike delen av verden. Dette kan sikres gjennom kriterier for å sikre bærekraftig produksjon og en sertifiseringsordning.

Norges eneste produsent av biodiesel, Uniol i Fredrikstad, bruker avfall fra matproduksjon som råstoff. Det samme vil være tilfellet for mange bedrifter i andre land. Norske Skog har en biodieselfabrikk under planlegging, der råstoffet er treverk. Anlegg som dette må vi sørge for ikke går dukken som følge av utfasing av avgiftsfritaket for biodiesel.

Vestfold SV vil også advare mot å føre prinsippet om at hele bilparken skal betale lik andel i veiavgifter for langt. Det vil ramme også de fordelene elbiler i dag har. I en oppbygningsfase trenger også elbilene de fritak og den positive stimulans som finnes i dag.

For å få til en overgang til grønn, bærekraftig industri må rammevilkåra være tydelige og forutsigbare. Miljøinnsats og å gå foran i løypa må lønne seg!

Vestfold SV vil understreker at det er viktig å holde fokus på å få ned klimagassutslippa fra transportsektoren så fort som mulig. Her må et sett av virkemidler på plass både for høyere andel biodrivstoff og for en elektrifisering av bilparken for å nå målet om at minimum 10% av drivstoffet er ikke-fossilt i 2020.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar