onsdag 17. juni 2009

En historisk mulighet til å redusere Tønsbergs CO2-utslipp.

Debatten raser om forbrenningsanlegg på Slagentangen. I kveld kommer det opp til debatt i bystyret.


Det finnes ikke mer miljømessig riktig sted å plassere et forbrenningsanlegg enn på Slagentangen, hvis dette kan bidra til å bruke spillvarmen fra Slagentangen til fjernvarme til Tønsberg. Samtidig vil varme fra forbrenningsanlegget erstatte bruk av butan og propan inne på Essos anlegg.

Det har vært arbeidet i mange år med å få brukt spillvarmen som i går ubrukt opp i lufta. Nå har vi en historisk sjanse som vi må benytte. Det er det viktigste CO-reduserende tiltaket vi kan gjennomføre i kommunen vår. Det sparer 30.000 tonn CO2 på Essos anlegg, og foreløpig 20.000 tonn CO2 i spillvarme. Da har man bare regna med å utnytte litt over en tiendedel av spillvarmen. Hvis kommunen følger opp med krav om tilslutning til fjernvarmenett er potensialet for CO2-reduksjoner opp til over 100.000 tonn. I saksutredninga tas dette med bare som indirekte gevinst – men etter min mening er det denne gevinsten som er sentral. Det er den som er begrunnelsen for at forbrenningsanlegget må ligge på Slagentangen.

I tillegg bør vi få CO2-effekt av redusert transport av avfall. Til fratrekk kommer økning i CO2-utslipp ved forbrenning – nettoeffekt 8000 tonn.

Det er fortsatt skjær i sjøen: Esso og Hafslund må komme til en avtale om kjøp av spillvarmen. Jeg vil gå så langt som å si at hvis det går galt denne gangen så er vår tålmodighet med Esso slutt. Vi kan ikke fortsatt la dem slippe spillvarme opp i lufta. Får vi nå ikke temmet spillvarmen, må vi arbeide aktivt for å få nedlagt Esso.

Den andre faren er at Hafslund må ha en avtale om å forsyne Tønsberg med spillvarme. Vi har virkelig lagt det store egget hvis vi nå ikke sørger for rekkefølgebestemmelser som gjør at vi virkelig kan være sikre på at det blir bygd fjernvarmeledning helt fra Slagentangen og inn til byen. Vi må ikke kunne risikere at forbrenningsanlegget fyres opp før det er klart for levering av fjernvarme. AP og FrP vil lempe på kravet som UBA har stilt og godta at forbrenningsanlegg og ledning blir bygd samtidig. Vi kjenner hvilke kommersielle krefter som hersker og hvor svake Tønsbergs politikere har vist seg å være overfor press fra utbyggere, så vi vil føle oss atskillig mer beroliget med UBAs vedtak som følger opp bystyrets vedtak om at først ledning, så forbrenningsanlegg.

Saken dreier seg om en reguleringsendring som omfatter cirka 15 % av reguleringsplanen for Energipark Slagentangen. Mange har vært opptatt av å bevare Essoskogen, og oppfatter at utbygginga raserer friområdene. Sannheten er at Høyres standpunkt om å si nei til forbrenningsanlegget, vil presse fram en utbygging av de øvrige 85 % av reguleringsplanen, og som dermed vil rasere det folk oppfatter som et friområde. Begrunnelsen for reguleringen av Essoskogen til næringsområde var å ta i bruk spillvarmen. Blir spillvarmen brukt sammen med forbrenningsanlegget til fjernvarme til byen, faller argumentet for å bygge ut resten av Essoskogen. SV vil derfor foreslå at vi også starter omregulering av det øvrige energiparkområdet med formål om omregulering til natur og friluftsområde. Dessverre har vi ikke fått støtte til dette. Forunderlig nok har heller ikke aksjonistene som har kjempet mot forbrenningsanlegget, tatt til orde for å støtte forslaget om vern av hele skogen.

Det har vært gjort grundigere undersøkelser av biologisk mangfold ved denne omreguleringen enn det ble gjort da reguleringen av hele Energiparken skjedde. Det er funnet enn rødlistet orkide-art der forbrenningsanlegget skal ligge. Fylkesmannen har påpekt at det er behov for avbøtende tiltak. I resten av Essoskogen er det funnet hele 27 rødlistede arter. I reguleringsplanen for Slagen energipark er det funnet seks rødlistede fuglearter og to plantearter. En utbygging av Energiparken vil svekke det bioloigiske mangfoldet og mulighetene for avbøtene tiltak for den ene orkidearten som finnes på forbrenningsanleggets område. Med den nye loven om biologisk mangfold er tida absolutt inne til å regulere resten av skogen til naturområde.
Bystyret la en del føringer for arbeidet med reguleringsplanen.

Rådmannen har valgt å se bort fra disse føringene – noe jeg beklager. Det gjelder rekkefølgebestemmelsene som var hele forutsetningen for å tillate forbrenning, og understrekinga av at det bare er avfall som ikke kan gjenvinnes gjennom kommunens plan for kildesortering. SV vil gjenoppta dette forslaget med den endringa at det ikke bare gjelder Tønsberg kommunes planer, men også de øvrige kommunenes kildesorteringsplaner.

Det har vært bekymring for økt trafikk. Den er svært beskjeden, og mye mindre enn en utbygging av hele Slagen energipark ville medføre. Når det gjelder utslipp av tungmetaller, støv, dioksiner er de beskjedne fra anlegget – sammen med reduksjon i bruk av butan og propan på Esso vil resultatet delvis bli reduserte utslipp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar