onsdag 18. mars 2009

-Naiv samferdselspolitikk?

I Tønsbergs Blad har tidligere samferdselsjef i Vestfold, Eivind N. Abrahamsen et angrep på meg og SVs samferdselspolitikk. Noe så naivt som å ville saatse på kollektivtrafikk!

Innlegget hans kan leses her:


Svaret mitt kommer her:

Av Lars Egeland, leder Vestfold SV

Er det naivt å styrke kollektivtrafikken? Eller er det naivt å tro at vi bare kan fortsette å la klimagassutslippene fra biltrafikken øke?

Tidl. veisjef i Vestfold, Eivind N. Abrahamsen, hopper lett over klimaproblemene når han langer ut mot meg og SVs samferdselspolitikk. I gruppa av naive kollektivtilhengere kan han også legge til hele regjeringa og de transportøkonomiske fagmiljøene. MenSV er muligens dobbelt naive: Ikke bare sier vi at vi vil styrke kollektivtrafikken, vi vil også gjøre det i praksis.

I forslaget til Nasjonal Transportplan skriver regjeringa at det er nødvendig å redusere utslippene fra veitrafikken av klimahensyn. De utgjør nå en fjerdedel av alle utslipp, og de øker sterkest. Virkemidlene er å bedre kollektivtrafikken og gjøre det vanskeligere å kjøre bil i og rundt byene. For å få til dette foreslås tredoblet innsats for sykkelveier og satsing på kollektivtrafikk i byene. I utkantstrøk er bilen vanskeligere å erstatte. Men faktum er at det ikke er der det kjøres mest bil. Det er nettopp byområder av Tønsbergs størrelse hvor bilen brukes mest. En vesentlig grunn er en arealpolitikk som legger opp til høy mobilitet, kombinert med dårlig kollektivtrafikk og lett framkommelighet med bil. At Tønsberg er enda verre enn de fleste sammenlignbare byer skyldes at bilen gjennom mange år konsekvent har blitt prioritert.

Jeg tror ikke at all bilkjøring er ren fornøyelse! Jeg er fullt ut klar over hva bilen betyr i utkant-Norge. Men vi ser nå at bilen er i ferd med å bli sin egen fiende: Bilens fortrinn er at hver enkelt fort kan komme fram der en sjøl vil. Men nå er det i ferd med å bli så mange biler at både privatbiler og nyttebiler blir stående i kø. Til tross for at det de seinere åra er brukt titalls milliarder på motorveier på østlandet, så er køene like lange. Flaskehalsene bare flyttes på. Dette kan bare løses ved økt bruk av buss, bane og tog.

I Tønsberg-området utgjør kollektivtrafikken mellom 3 og 4 % av reisene. De aller fleste som har jobb i byen, kjører bil – aleine. Sjøl om antallet passasjerer i kollektivtrafikken har økt, har det vært for lite til å få bukt med biltrafikk-økninga.

Abrahamsen klager over at det går for mange busser, og mener tydeligvis at rutetilbudet burde vært dårligere. Det jeg stort sett hører er at folk synes det går for få busser. Den tidligere samferdselsjefen mener det går 100 busser pr dag i Dukenveien. Jeg har sjekket rutetabeller kommer jeg fram til at det riktige er under halvparten. Vi har nok ulik virkelighetsoppfatning: Når jeg har kjørt buss, så har det gjerne vært i rushtida og da er bussen overfylt. Hvis alle i bussen kjørte bil ville vi fått rundt 50 biler som ville lage en kø på flere kilometer.

Busstilbudet handler selvfølgelig også om at folk som ikke har bil (funksjonshemmede, barn, pensjonister) også må kunne bo i Dukenveien og ha mulighet til å komme seg til byen for å handle. Dermed skal de slippe å tvinges til å bosette seg i byen eller på Grünerløkka, der Abrahamsen tror at SV vil ha dem. Ikke minst vil et bedra busstilbud bety at barnefamilier kan klare seg med en bil framfor to.

Men jeg deler Abrahamsens synspunkt om at det ikke er miljømessig bra å kjøre med store, tomme busser. Men ikke konklusjonen om å redusere rutetilbudet. At bussen går ofte, er det folk legger mest vekt på når de spørres om hvilke ønsker de har til kollektivtrafikken. Deretter kan vi tilrettelegge for egne traseer for bussen sånn at den kommer fortere fram – slik SV har foreslått. I tillegg vil det være nødvendig med prisreduksjoner.

Når SV snakker om kollektivtransport, er det noen som tror at det betyr at det skal være slutt på å kjøre bil. I mange innlegg i Tønsbergs Blad har jeg pekt på at det vi ønsker er en stopp i økningen i biltrafikk og en overgang til kollektivtrafikk. En god begynnelse ville være om flere av de som jobber i byen kan bruke buss til jobb. En dobling av antall kollektivreisende i Tønsbergdistriktet, burde være et realistisk mål. Det betyr en andel på 8% av reisende, fordelt med en større andel kollektivreisene til jobb og tilsvarende mindre til fritid og handling der bilen er vanskeligere å konkurrere med.

Transportsystemet bygges ut etter behovet i rushtida. Kan vi dempe toppene en halvtime om morgenen og ettermiddagen, vil samfunnet spare en masse penger som ellers brukes til veiutbygging. Avgiftene fra rushtidsbilistene er i dag ikke i nærheten av å dekke disse kostnadene, samtidig som rushtids-bussbrukeren betaler mye mer enn tilbudet koster.
Satsing på jernbane og kollektivtrafikk er det beste man kan gjøre får å redusere trafikkulykkene. Desto bedre veier – ikke minst desto bedre plass det er på veien slik at bilene kan kjøre fortere – desto flere og alvorlige ulykker. Det tror jeg egentlig at Abrahamsen som tidligere samferdselsjef vet.

Teknologisk utvikling i form av elektriske biler, biobrensel etc – kan redusere klimagassutslippene fra vei. Men det vil ikke være nok. Det vil dessuten ikke løse andre av ulempene ved bilbruk: Økt arealforbruk, trafikkulykker, dårlig framkommelighet. Vi må derfor ha flere tanker i hodet samtidig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar