tirsdag 17. mars 2009

Full fart på jernbaneutbygging i Vestfold


Kronikk om NTP og jernbanesatsinga i Vestfold

Av Lars Egeland, leder i Vestfold SVJernbaneutbygging er ettertrykkelig satt på den politiske dagsordenen. Selv partier som Høyre og FrP tvinges nå til å snakke om mer enn veier. I Nasjonal Transportplan foreslår regjeringa enorme midler til utbygging av jernbanen. Miljøbevegelsen er fornøyd, men ønsker seg samtidig mindre veiutbygging. Etter titalls år med bare sporadiske bevilgninger til tog i Vestfold skal det nå bygges ut for 9 milliarder. I løpet av 10 år skal det bygges over 150 km dobbeltspor i Norge – en økning på over 50 % i forhold til alt som er bygd de siste 100 årene.

Men foreløpig er alt bare ord på papir. Skal planene settes ut i livet trenger vi fortsatt politisk trykk fra pendlere og togreisende, miljøbevegelsen og resten av Vestfold-samfunnet. Etter min mening trenger vi også at jernbanepartiet SV får god uttelling ved valget. Når konfliktene hardner til mellom vei og tog, skatteletter eller andre formål – er vi avhengig av noen som konsekvent forsvarer toget og miljøet.

I Nasjonal Transportplan foreslår regjeringa tre store prosjekter i Vestfold: Ny trase med dobbeltspor Barkåker-Tønsberg og Holm-Nykirke, samt bygging av ny trase Larvik-Eidanger. For første gang opererer man med oppdaterte plantall slik at bevilgningene ikke basererer seg på tiårgamle beregninger, men tall som er tilstrekkelig til å få sporene lagt.

Beregninger fra Jernbaneverket viser at de foreslåtte jernbaneprosjektene gir en samlet besparelse på om lag 3,5 mill. reisetidstimer og 450 000 timer i spart ventetid. Størst bidrag gir utbygginga dobbeltspor på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Oslo-Ski. Reisetidsgevinsten blir størst på strekningen Oslo-Skien.

For Vestfoldingene får det også stor betydning at utvidinga til fire spor på strekninga Lysaker-Sandvika blir ferdigstilt i 2011. I tillegg settes det av 2 milliarder til opprusting av signalanlegg i Oslo-området, noe som skal bedre både kapasitet og hindre forsinkelser og kaos slik vi har opplevd i vinter. 50 nye togsett er også bestilt og vil bli levert i 2012.

I planen åpnes det også for langsiktig finansiering som for eksempel gjør det attraktivt også for utenlandske entrepenører å levere anbud. Vestfoldbanen nevnes spesielt når det gjelder slik utprøving av mer langsiktige og forutsigbare kontrakter.

Mandag 16. Mars ble oppstarten på ny parsell Barkåker-Tønsberg markert. Det var en hard kamp å få dette prosjektet inn på statsbudsjettet. Når det først var gjort kom det i tillegg ekstramidler i regjeringas krisepakke. Prosjektet var nemlig et av de få der Jernbaneverket var ferdig med planlegginga og hvor det var mulig å øke utbyggingstempoet. Prosjektet har en lengde på 7,7 km og vil være ferdig i 2010. Det gir 4 minutter redusert reisetid. Men det viktigste er kapasitetsøkninga som dobbeltspor gir.

Den nye Vestfoldbanen bygges for høyhastighetstog, men nåværende stoppmønster gjør at toget likevel ikke kan komme opp i en gjennomsnittshastighet over 90 km/t. Men med økt linjekapasitet kan man kjøre flere tog slik at vi for eksempel kan få tog som går direkte fra Tønsberg til Oslo, mens andre stopper ved alle stasjoner.

Den nye Eidangerbanen vil gi 22 minutter kortere reisetid. Prosjektet er viktig for å knytte Grenland til Oslo med en effektiv togforbindelse. Det er også et første skritt på forbindelse videre til Sørlandsbanen slik at vi får en rask togforbindelse Oslo-Stavanger via Vestfold.

Allerede i 2010 er det mulig å starte arbeidet med en forlengelse av dobbeltsporet fra Holm til Nykirke. Fra slutten av 2013 kan det være ny trase til Holmestrand med 8,1 km dobbeltspor. Det blir ikke akkurat noen turist-trase: 6,4 km av strekningen blir tunnel, som ender rett
nord for Holmestrand stasjon. Deretter skal det bygges 6,1 km nytt dobbeltspor til Nykirke, noe som gir tre minutter redusert reisetid. Samlet blir reiselengden 3,1 km kortere.

For første gang er det en tydelig strategi som sier at vi må satse på kollektivtransport og jernbane rundt byene, mens veiene skal bygges i resten av landet. Regjeringa legger opp til at arbeidsreiser skal kunne skje på en enkel, effektiv og miljømessig forsvarlig måte. Det betyr at ambisjonen er å få flere til å reise kollektivt gjennom en kombinasjon av bedre kollektivtilbud og restriksjoner på bilbruk.

Transportsektoren sto for en fjerdelel av klimagassutslippene i 2007. Andelen øker sterkt. I klimaforliket er det enighet om å en reduksjon opp mot 4 mill. tonn CO2 innen 2020. Tiltaka i Nasjonal Trsnposrtplan er et virkemiddel for å få til dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar