onsdag 1. juli 2009

Oppkonstruerte miljøargumenter?

Det er feil når jeg hevder at forbrenningsanlegget på Slagentangen vil føre til reduserte CO2-utslipp, hevder Øyvind Trygstad som har engasjert seg sterkt i kampen mot anlegget. Tall og påstander blir framsatt, som bidrar til å forvirre. Ofte har jeg inntrykk av at motstanden mot forbrenningsanlegget kommer av det som på amerikansk heter NIMBY: Not in my back yard. Man er ikke mot forbrenningsanlegg, men bare mot å ha det i sitt nabolag. Å mene det er helt OK. Men da må vi også ta i betraktning av at miljøargumentene som brukes er oppkonstruert for å støtte opp om dette målet.

1.juli trådte forbudet mot deponering av avfall i kraft. Forbudet er kommet for å hindre utslipp av klimagasser fra forråtnelse av avfall på fyllplassene. Selvfølgelig har Trygstad rett i at forbrenning av avfall også fører til CO2-utslipp. Men jeg håper vi kan være enig i at CO2-utslippene vil være like store enten avfallet forbrennes på Slagentangen, i Sverige eller i Brevik? Bunnaske blir det også like mye av uansett hvor søppelet brennes.

En forutsetning for å få tillatelse til å brenne avfall er at energien fra forbrenninga utnyttes. Den kan utnyttes til fjernvarme som sparer olje og elektrisk strøm, eller i industriell produksjon som ved Norcem i Brevik. Der spares bruk av fossilt brennstoff – olje. På Slagentangen vil energien redusere bruk av butan og propan i Essos produksjon. Gass er ikke fullt så forurensende som olje. Hadde dette vært den eneste gevinsten ville det derfor vært bedre å sende avfallet til Brevik.
Men den store gevinsten er at forbrenningsanlegget på Slagentangen vil føre til at spillvarmen fra Esso kan brukes til fjernvarme. På Esso slippes det i dag ut langt mer energi enn det som trengs til å varme opp hele Tønsberg by. Ved hjelp av en ekstra puff varme fra forbrenningsanlegget kan vi bruke denne spillvarmen som gjør at oljekjeler og panelovner kan fjernes i en rekke bygg i Tønsberg.

Trygstad skriver at Esso vil spare penger på å erstatte bruk av propan med energi fra søppelforbrenninga. Det er åpenbart. Poenget med kvotesystemet er nettopp å gjøre det lønnsomt for bedrifter å redusere sine utslipp. Vi kan diskutere hvor godt kvotesystemet virker siden Esso kan selge de kvotene de frigjør. Det er en innvending mot systemet, som jeg deler. Jeg mener at det er nødvendig at frikvotene gradvis reduseres for å få til en reduksjon av utslipp og ikke bare en flytting. Men slik jeg har forstått det, vil det også komme en slik gradvis reduksjon av frikvotene.

Forbrenningsanlegg er ingen betingelse for fjernvarme, skriver han. Nei, det er rett. Vi kunne oppnådd det samme med et bioenergianlegg . Det ville trolig være like stort. Vil Trygstad kunne akseptere det?
Er Trygstad mot fjernvarmeledning til Tønsberg? Alternativet vil etter SVs mening bety utbygging av 100 % av det regulerte næringsområdet i Essoskogen, ikke bare 15 %. Det vil ødelegge rekreasjonsmulighetene og skade de truede dyre, plante og insektartene som er lokalisert i det regulerte næringsområdet.

Trygstad skriver at vi må betale mellom 50 og 100 millioner skattekroner for fjernvarmeledningen. Jeg går ut fra at han snakker om tilskuddet fra ENOVA. SV har kjempa for både å øke de samlede tilskuddene til ny og fornybar energi, og at det skal være mulig for Enova å gi penger til dette prosjektet som er større og sprenger rammene for de tilskuddene Enova har pleid å gi. Er Trygstad mot at staten skal engasjere seg for miljøvennlig energi ved å gjøre fjernvarme lønnsom gjennom tilskudd?

Trygstad skriver at vi risikerer å måtte importere søppel fra England. Mitt håp er at det skal forbrennes lokalt avfall. I Norge har vi en egen avgift på forbrenning som skal gjøre det lønnsomt å gjenvinne avfall for eksempel gjennom kildesortering. En utilsikta bieffekt av denne avgiften er det nå kjøres 5000 trailere i året til Sverige for forbrenning der. Slik kan det ikke fortsette. Jeg trur derfor at vi må se på avgiften på nytt, og muligens heller lage reguleringer av hva slags avfall det er lov å forbrenne. Derfor foreslo SV i bystyret at det ikke skulle være lov å forbrenne avfall som inngår i kommunenes avfallsplaner, dvs som kildesorteres.

Se Trygstads innlegg her

1 kommentar:

  1. Kjenner du naboen til NIMBY ? BANANA ? Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything.

    SvarSlett