mandag 15. juni 2009

Fra lekelønn til likelønn

Et innlegg til Vestfold-avisene. Har dere forresten hørt vitsen om likheten mellom bibliotekarlønna (eller sjukepleierlønna eller førskolelærerlønna) og menstruasjonen? Jo den kommer en gang i måneden og varer en uke..Kvinner tjener 85 % av det menn gjør. Det er en systematisk forskjell som rammer kvinner og som ikke kan forklares med forskjeller verken i arbeidsbelasting eller utdanning. Hvis vi ønsker likeverd og likestilling kan vi ikke fortsette med en sånn urettferdighet.
Dette er bakgrunnen for at SV har tatt opp kravet om likelønn. Først var det bare SV og noen få fagforbund som var opptatt av dette. Men SV fikk inn i Soria Moria-erklæringen at det skulle nedsettes en likelønnskommisjon. Nå snakker plutselig nesten alle om likelønn. Det er bra, men det er ikke nok med snakk.

SV har pekt på fire nødvendige tiltak:
1. Rett til heltid. Kvinner i omsorgsyrker tilbys ofte små deltidsstillinger, men må ha retten til å få heltidsstilling. Arbeidsgiver må få stereker krav på seg i å begrunne opprettinga av deltidsstillinger.
2. Likestilling av skift og turnus. Kvinner i turnus har til nå arbeidet 2,5 uke mer pr år enn menn i skiftsarbeid. Nå har SV fått gjennom en endring som likestiller skift og turnus ved at en time turnus om søndagen ville telle som en time og ti minutter, og en time om natta teller som 1 t og 15 minutter.
3. Utviding av fødselspermisjonen. SV vil utvide permisjonen til et år, med en tredeling som gjør at en tredjedel er forbeholdt mor, en tredjedel til far mens man kan velge hvem som vil ha den siste tredjedelen. Skal vi få til reell likestilling og likelønn må far ta ansvar for barn i form av permisjon.
4. Likelønnspott. Likelønnskommisjonen foreslo at det skal avsettes en likelønnspott ved lønnsoppgjørene i det offentlige. Pengene skal øremerkes å rette opp de systematiske skeivhetene mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker.
En satsing på likelønn dreier seg ikke bare om rettferdighet for de kvinnene som sliter seg ut i omsorgssektoren og skolen. Det handler også om å sikre at vi får folk nok som i framtida skal ta jobbene i eldreomsorgen og i den nye og styrka skolehverdagen som SV vil innføre.
Siv Jensen brukte sin landsmøtetale til å snakke om likelønn. Samtidig vedtok FrP et program der det står at det ikke er en oppgave for det offentlige å utjamne lønnsforskjeller. Partiet har levert et såkalt Dokument 8-forslag på Stortinget der de tar til orde for likelønn. Men de peker ikke på noen forslag som kan redusere lønnsforskjellene. Både i behandlinga av Likelønnskommisjonens innstilling og den såkalte mannsrolleutvalgets innstilling som ble behandla i Stortinget så seint som i april, skriver FrP at de mener at det er full likestilling i Norge og at det ikke er behov for noen tiltak fra det offentlige.

Lars Egeland
2. kandidat for SV til Stortinget fra Vestfold

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar