fredag 30. april 2010

Avfallsturne i Vestfold


I går var Audun Garberg, Michael Bergman og jeg på en liten avfallsturne i Vestfold. Det dreide seg om biogass fra avfall, fjernvarme og avfallsforbrenning på Slagentangen og avfallsgjenvinning på Skoppum.

Audun er politisk rådgiver for miljøvernminister Erik Solheim. Michael er miljøpolitisk leder i Vestfold SV.

Biogass. I regi av 12-kommune-samarbeidet jobbes det med å planlegge et biogassanlegg basert på slam fra kloakk, husdyrgjødsel og bioavfall fra næringslivet. Vi møtte to engasjerte ordførere: Thorvald Hillestad (Re) og Bente Bjerke (Tjøme). De fortalte at man regnet med et avfallspotensiale på 120.000 tonn som skal råtne i en prosesss uten luft slik at det utvikles 65% metangass. Denne gassen må oppgraderes slik at den inneholder 95 % metan – da kan den brukes på kjøretøy.

Biogassen fra det planlagte anlegget kan erstatte 8 millioner liter diesel. Alle Vestfolds kollektivtrafikks 200 busser bruker i dag 2,5 million liter diesel. I tillegg kan avfallsselskapet Vesars biler kjøre på biogass og kommunene kan oppgradere sine biler.

Etter at gassen er produsert sitter man igjen med en biorest som kan brukes som gjødsel i landbruket og dermed erstatte kunstgjødsel. Det nære samarbeidet med landbruket er det helt spesielle i dette prosjektet. De regner med at Debio kan godkjenne bioresten for bruk til økologisk dyrking.

Til sammen regner man med at prosjektet kan redusere CO2-utslippene med 24.000 tonn gjennom redusert kunstgjødselbruk og redusert dieselbruk. Sjølve anlegget vil koste 250-350 millioner kroner og kan stå ferdig høsten 2013.

De kritiske suksessfaktorene er selvfølgelig konkurranseevnen til biogass samt at det må gis offentlige tilskudd fra Innovasjon Norge, Enova og Transnova. Innovasjon Norge gir tilskudd til at bønder kan bygge gjødselbinger – men bare hvis de har dyr. I dette tilfellet må det gis tilskudd også til bønder som ikke har dyr, men som skal ta i mot biorest for å bruke den som gjødsel. Det er behov for 50.000 dekar landbruksjord til å spre bioresten. Vi vil forsøke å følge opp prosjektet så godt vi kan.

Slagentangen.
I over 30 år har det vært arbeidet med planer om å bruke spillvarmen fra Essoraffeneriet på Slagentangen til fjernvarme. Nå er planene klare for at Hafslund skal drifte et forbrenningsanlegg som skal levere damp til Esso til erstatning for fossilt brennstoff. Gevinsten for Esso er 30.000 tonn CO2-reduksjon. Spillvarmen fra Esso skal gå til fjernvarme i Tønsberg som Skagerak skal drifte. Dette vil bli det mest miljøvennlige fjernvarme/forbrenningsanlegget i Norge nettopp fordi det både kan gjøre seg bruk av spillvarmen og erstatte fossilt brennstoff.

Aksjonsgruppa mot forbrenningsanlegg har levert klage til fylkesmannen i Østfold som er settefylkesmann. Fylkesmannen har tatt klagen til følge. Men verken Tønsberg kommune eller utbygger vet hva de skal gjøre for å imøtekomme fylkesmannen. Samtidig er de pressa på tid. Skagerak har investert i fjernvarmenett og leverer nå varme fra oljefyr i Tønsberg svømmehall. De vil snart måtte etablere et flisfyringsanlegg hvis ikke forbrenningsanlegget snart blir realisert. Nå må det skjæres igjennom slik at forbrenningsanlegget kan bli etablert.

Gjenvinning. Tredje punkt på turneen var besøk på Vesars nye gjenvinningsstasjon på Skopppum. Et ryddig, pent og attraktivt anlegg der folk gratis kan levere avfall sortert i en rekke fraksjoner: trevirke (som selges til forbrenning), papp og papir som går til gjenvinning, metall (som sorteres og gjenvinnes), gips (til ny gips), plast, rene masser, bildekk etc. I tillegg er det mottak av spesialavfall og av elektrisk avfall. Å levere usortert eller restavfall koster penger. Mange kom også med hageavfall til kompostering. De kunne ta med seg gratis jord som er tidligere levert hageavfall.

Smiløkka industrier som er en vernet arbeidsplass, har en gjenbruksbutikk på stedet. Der kjøpte jeg kløv til bikkkja mi for 100 kroner – et røverkjøp!

I sin tid foreslo jeg at Tønsberg kommune skulle ha egen innsamling ved husstandene av hageavfall og grovavfall. Før kommunen startet med dette, hadde vi grovavfallsinnsamling i Fjerdingen velforening. Vi leide en container og folk kom med ting de ville kaste. Containeren kom på fredag, tingene sto utafor containeren til søndag kveld slik at folk kunne forsyne seg med det som andre ville kvitte seg med. På søndag kveld gikk resten i containeren. Jeg har forsvart grovavfallsinnsamlinga i Tønsberg, men fikk nå høre at innsamlinga foregår med komprimatorbiler som knuser alt. Det betyr at muligheten for sortering og gjenvinning blir borte og det meste klassifiseres som restavfall. Det er en god grunn til å avvikle ordninga, jeg innrømmer det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar